POROZUMIENIE

11 maja 2018 r. zawarte zostało pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00 o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 390 764,00 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 7 101 103,57 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.

Beneficjent: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe,  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2020

W dniu 30 czerwca 2020 r. projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych został zakończony. Wniosek końcowy oraz dokumentacja potwierdzającą osiągnięcie poszczególnych kamieni milowych, a także wskaźników i realizacji poszczególnych e-usług została przekazana do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Obecnie jest ona na etapie weryfikacji pod względem spełniania warunków określonych w porozumieniu o dofinansowanie.

W dniu 11 września 2020 r. miała miejsce prezentacja projektu na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Raport końcowy z realizacji projektu został zaopiniowany pozytywnie. Informacje dotyczące posiedzenia znajdują się pod tym adresem: https://www.gov.pl/web/krmc/ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego82

REALIZACJA

CZERWIEC 2020

18.06.2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkanie przeprowadzone zostało w formule zdalnej. Było to pierwsze z trzech spotkań dla pracowników jednostek przekazujących materiały archiwalne do archiwów państwowych oraz pracowników archiwów państwowych, odbywających się pod hasłem „System ADE – archiwalny kurs na innowacje”. Harmonogram spotkania został tak przygotowany, aby przedstawić uczestnikom konieczne podstawy teoretyczne i przybliżyć kwestie związane z dokumentem elektronicznym, paczką archiwalną i systemami EZD. Zaprezentowany został także przygotowany system ADE oraz portal szkoleniowy, a także omówiono kwestie związane z procedurami dotyczącymi przekazania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej za pomocą systemu ADE. Kolejne spotkania planowane są na 23 i 26.06.

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie organizowanymi przez NDAP spotkaniami informacyjnymi dot. nowego systemu ADE (chęć uczestnictwa zgłosiło ponad 1000 osób), uprzejmie informujemy, że w przyszłości planujemy kolejne edycje spotkań.
Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.

16.06.2020 r. pracownicy NDAP przeprowadzili szkolenie dla Administratorów Lokalnych systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych, w którym wzięli udział wskazani przedstawiciele archiwów państwowych. Szkolnie odbyło się w formule zdalnej. Zaprezentowano funkcjonalności systemu oferowane przez Portal Administratora, w tym zakładanie kont instytucji zewnętrznych, zakładanie kont użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych, obsługę błędów. Administratorzy lokalni mieli też możliwość zapoznać się z pozostałymi Portalami systemu ADE. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymali certyfikaty.

MAJ 2020

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, sposób realizacji części zadań w projekcie dotycząca spotkań informacyjnych dla pracowników jednostek i archiwów państwowych oraz szkolenia stacjonarnego dla administratorów lokalnych i pracowników archiwów państwowych został zmieniony i przesunięty w czasie. Z tego też względu udostępnienie produkcyjnej wersji systemu użytkownikom również zostało przesunięte. Ostateczny termin zostanie podany w późniejszym terminie.

Pracownicy archiwów państwowych zapoznali się z systemem ADE za pomocą platformy szkoleniowej. Do końca maja zarejestrowało się na niej ponad 500 użytkowników z archiwów państwowych. Na platformie opublikowane zostały kolejne ćwiczenia. Każde ćwiczenie uzupełnione zostało o film instruktażowy pokazujący wykonanie danego ćwiczenia w systemie. Liczba opublikowanych ćwiczeń przekroczyła liczbę 150.

Wypełniając obowiązki Beneficjenta z zakresu informacji i promocji, w maju zostały opublikowane trzy artykuły sponsorowane: w serwisie internetowym gazetaprawna.pl, w piśmie samorządu terytorialnego "Wspólnota" oraz w magazynie "Informacja w Administracji Publicznej". Najdłuższy z artykułów publikujemy poniżej.

Artykuł do pobrania (załącznik w formacie pdf, 3,33 MB)

W najbliższym czasie planowane są kolejne publikacje m.in. w czasopiśmie branżowym "IT w Administracji".

Wyłonienie Wykonawcy zadania przygotowanie rozwiązania do backupu danych systemu ADE, za pomocą którego infrastruktura ADE zostanie podłączona do systemu backupu Narodowego Archiwum Cyfrowego. Podpisanie umowy. Termin realizacji: 6 tygodni.

Przygotowania do przeprowadzenia szkoleń zdalnych dla administratorów lokalnych systemu ADE, a także spotkań informacyjnych dla pracowników archiwów i jednostek, które planowane są w miesiącu czerwcu.

KWIECIEŃ 2020

Udostępnienie platformy szkoleniowej pracownikom archiwów państwowych umożliwiające poznanie przez nich działania systemu ADE w formule e-learning.

Dalsze prace nad platformą przed udostępnieniem jej szerokiemu gronu odbiorców – uzupełnianie ćwiczeń, prace nad aktualizacją podręczników użytkownika.

Przygotowanie publikacji dot. systemu ADE (artykuły sponsorowane zostaną zamieszczone w kwartalniku pn. „Informacja w Administracji Publicznej”, w piśmie samorządów terytorialnych „Wspólnota” oraz na portalu internetowym gazetaprawna.pl)

Druk materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym (plakaty i ulotki) dot. systemu ADE.

MARZEC 2020

Kontynuacja stabilizacji produkcyjnej systemu, wprowadzanie ostatnich zmian w systemie wynikających z testów, przeprowadzonych badań potrzeb użytkowników i WCAG 2.0;

20.03.2020 r. – zakończenie pierwszego etapu stabilizacji produkcyjnej i prac dotyczących oprogramowania systemowego ADE

31.03.2020 r. – zakończenia prac aplikacyjnych dotyczących platformy szkoleniowej systemu ADE, zasilenie platformy pierwszymi materiałami szkoleniowymi, podręcznikami użytkownika, ćwiczeniami.

LUTY 2020

1.02.2020 r. – początek stabilizacji produkcyjnej systemu, integracja produkcyjna z systemami zewnętrznymi (usługi Węzła Krajowego, ePUAP, REGON, TERYT); wprowadzanie dalszych zmian w systemie wynikających z testów, przeprowadzonych badań potrzeb użytkowników i WCAG 2.0;

Prace dotyczące przygotowania platformy szkoleniowej systemu ADE – opracowanie rozwiązania, prace aplikacyjne

STYCZEŃ 2020

Kontynuacja stabilizacji testowej systemu, wprowadzanie zmian w systemie wynikających z testów, przeprowadzonych badań potrzeb użytkowników i WCAG 2.0; przygotowanie wersji produkcyjnej systemu

31.01.2020 r. - Wdrożenie systemu na środowisko produkcyjne ADE

GRUDZIEŃ 2019:

20.12.2019 r. – Początek stabilizacji systemu; w czasie stabilizacji wprowadzane będą w systemie zmiany wynikające z testów, przeprowadzonych badań potrzeb użytkowników i WCAG 2.0.

19.12.2019 r. – Zakończenie testów systemu ADE; usunięcie wszystkich błędów krytycznych i blokujących.

2-3.12.2019 r. – Konferencja „System ADE – źródło archiwalnej innowacji”.

Podczas zakończonej konferencji pod hasłem „System ADE – źródło archiwalnej innowacji”, zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, pokazany został i omówiony działający system Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Uczestnicy mieli też szansę przetestować system „na żywo” – korzystając z ustawionych w tym celu stanowisk komputerowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i aktywny udział, a wszystkim prelegentom za interesujące wystąpienia. Zainteresowanie z jakim spotkało się wydarzenie utwierdza nas w pewności, że tworzone przez nas narzędzie – system ADE –  jest potrzebne i usprawni proces archiwizacji materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.

W przyszłości planujemy kolejne spotkania poświęcone tematyce nowego systemu, na które zapraszamy. Informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

 

LISTOPAD 2019:

28.11.2019 r. – zakończenie przygotowania infrastruktury docelowej dla systemu ADE (dostawa i instalacja infrastruktury i oprogramowania standardowego).

27.11.2019 r.– Zawarcie umowy z Tarraya S.A. dot. koordynacji konferencji dotyczącej systemu ADE: „System ADE – źródło archiwalnej innowacji”.

18-22.11.2019 r. – Przeprowadzenie ostatniej tury badań potrzeb użytkowników; W badaniach, których przedmiotem była weryfikacja poprawności działania systemu ADE pod względem jego użyteczności, wzięli udział archiwiści z Archiwum Państwowego w Częstochowie i Archiwum Państwowego w Opolu oraz pracownicy Ministerstwa Finansów oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzięły w nich udział 4 osoby - przyszli użytkownicy systemu. Obejmowały one weryfikację dwóch portali: "Portal  Archiwisty" oraz "Portalu Jednostek". Podczas trwania badań użytkownicy wykazywali się dużym zaangażowaniem chcąc jak najlepiej zrealizować wszystkie wyznaczone im zadania. Ich uwagi były zbieżne z kontekstem ich codziennych obowiązków oraz po części z poziomem gotowości do pracy z dokumentem elektronicznym oraz indywidualnymi predyspozycjami i doświadczeniami  wyniesionymi z kontaktu z podobnymi systemami.

Za udział w badaniach serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz kierownikom jednostek, które wyraziły zgodę na ich oddelegowanie.

Przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi organizacji i koordynacji konferencji dot. projektu ADE.

11.2019 r. - Prowadzenie testów i audytów systemu ADE, na nowej – już docelowej - infrastrukturze.

PAŹDZIERNIK 2019:

25.10.2019 – Zawarcie umowy z firmą IDEO dotyczącej przygotowania materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym dla projektu ADE, w szczególności prezentacji, ulotek informacyjnych i plakatów.

25.10.2019 – Zawarcie umowy z firmą Test Army na przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa i WCAG 2.0. systemu ADE.

21.10.2019 – Zawarcie umowy z trzema Wykonawcami na dostawę oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 3 części.

17-21.10.2019 – Spotkanie z przedstawicielami PUW, Rodan Development sp. z o.o. oraz  Assecco Data Systems S.A. dot. technicznej integracji systemu ADE z systemem EZD PUW.

Zakończenie realizacji umowy dot. modernizacji infrastruktury na potrzeby projektu ADE tj. dostawy i konfiguracji infrastruktury w serwerowniach NAC i AP Bydgoszcz (dokumentacja powykonawcza).

08.10.2019 – zakończenie realizacji I etapu umowy dot. zestawienia łącza pomiędzy serwerowniami w których znajduje się infrastruktura ADE, realizacja usługi zapewnienia łącza.

07.10.2019 – Zakończenie etapu I modernizacji infrastruktury na potrzeby projektu ADE tj. dostawy i konfiguracji infrastruktury w serwerowniach NAC i AP Bydgoszcz (testy infrastruktury).

2-18.10.2019 – Realizacja zlecenia dot. świadczenia usług wsparcia w zakresie testowania oprogramowania systemowego ADE – weryfikacja środowiska testowego i scenariuszy testowych.

WRZESIEŃ 2019:

20.09.2019 – Zawarcie umowy z firmą EXATEL S.A. dot. zapewnienia łącza pomiędzy serwerowniami Warszawa – Bydgoszcz.

Rozesłanie zapytania ofertowego na opracowania materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym w ramach realizowanego projektu ADE.

18.09.2019 – Zawarcie umowy z firmą SOFTIQ Sp. z o.o. na świadczenie usług wsparcia w zakresie testowania oprogramowania systemowego ADE.

13.09.2019 – ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i prowadzenie audytów systemu ADE. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/przygotowanie-i-przeprowadzenie-audytow-systemu-archiwum-dokumentow-elektronicznych-w-podziale-na-2-czesci.html

03.09.2019 – Zawarcie umowy z firmą SoftBlue dotyczącej modernizacji serwerowni w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy (Partner nr 3).

SIERPIEŃ 2019:

22.08.2019 – Zawarcie umowy z firmą ESKOM IT Sp. z o.o. na rozbudowę, dostawę, montaż i konfigurację infrastruktury niezbędnej do uruchomienia systemu ADE.

19 - 27.08.2019 – Badania UX systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Badania prowadzone były w trzech lokalizacjach: w Warszawie, Gliwicach i Gdańsku. Wzięło w nich udział 15 osób - przyszłych użytkowników systemu na poziomie administracyjnym (administratorzy globalni oraz lokalni) oraz użytkowym (użytkownicy systemu z archiwów państwowych oraz z podmiotów zobowiązanych do przekazania materiałów archiwalnych). Uczestnikami byli pracownicy następujących instytucji: Głównego Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Izby Skarbowej w Gdańsku, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a także archiwów: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Narodowego w Krakowie oraz NDAP.

Na etapie przygotowywania i prowadzenia badań wykorzystywano zarówno przygotowane makiety systemu jak i środowisko testowe. Podczas przeprowadzanych sesji testów wszyscy respondenci byli bardzo zaangażowani w realizację zadań. W większości przypadków zgłaszane przez nich uwagi wynikały z kontekstu pracy, poziomu przygotowania do pracy z dokumentem elektronicznym oraz indywidualnych predyspozycji i doświadczeń wyniesionych z kontaktu z podobnymi systemami.

Za udział w badaniach serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz kierownikom jednostek, które wyraziły zgodę na ich oddelegowanie.

19.08.2019 - Zawarcie porozumienia pomiędzy NDAP a Asseco Data Systems S.A. dotyczące współpracy przy realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w zakresie integracji systemu ADE z systemem Edicta.

05.08.2019 - Zawarcie porozumienia pomiędzy NDAP a Podlaskim Urzędem Wojewódzkim dotyczącego współpracy przy realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w zakresie integracji systemu ADE z systemem EZD PUW.

LIPIEC 2019:

25.07.2019 – Zawarcie umowy z firmą Future Processing Sp. z o.o. dotyczącej przygotowania i wykonania badań User Experience dla projektowanego systemu ADE.

15.07.2019 - Zawarcie porozumienia pomiędzy NDAP a Rodan Development sp. z o. o. dotyczącego współpracy przy realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w zakresie integracji systemu ADE z systemem OfficeObjects®.

11.07.2019 - Ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 3 części”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19347

5.07.2019 – Ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z opracowaniem materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym zgodnie z obowiązkami Beneficjenta wynikającymi z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, opracowaniem pn. „Strategia promocyjno-informacyjna dla projektu ADE”, opracowaną księgą znaku dla systemu ADE oraz Opisem projektu. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19223

1.07.2019 - Prezentacja przez Wykonawcę firmę SoftBlue wyników III Fazy przygotowania oprogramowania systemowego ADE wraz z pokazem wytworzonej i działającej części systemu ADE (w zakresie: Portal Jednostki, Portal Archiwisty, Portal Publiczny)

Zgłoszenie przez Wykonawcę firmę SoftBlue - gotowości oprogramowania systemowego ADE do instalacji na środowisku testowym – zakończenie etapu II umowy.

CZERWIEC 2019:

30.06.2019 – Minął rok od podpisania porozumienia o dofinansowanie. Jesteśmy w połowie realizacji projektu. W tym czasie zrealizowano 3 Kamienie Milowe, wydatkowano 8,59% środków, a zaangażowano ich 42,80%. Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez większych zakłóceń.

28.06.2019 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zapewnienie łącza pomiędzy dwiema serwerowniami wykorzystywanymi na potrzeby systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (Warszawa – Bydgoszcz)”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/zapewnienie-lacza-pomiedzy-dwiema-serwerowniami-wykorzystywanymi-na-potrzeby-systemu-archiwum-dokumentow-elektronicznych-warszawa-bydgoszcz.html

18.06.2019 – Wybór czterech firm partnerów NDAP podczas planowanej integracji systemu ADE z systemami typu EZD. Ze zgłoszonych 7 producentów systemów EZD wybrano 4, którzy w toku uzgodnień przekazali do NDAP paczki archiwalne wygenerowane przez produkowane przez nich systemy EZD. Podpisanie porozumień zaproponowano następującym producentom: Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, Asseco Data Systems S.A. oraz Rodan.

11.06.2019 – Przekazanie archiwom wzorcowej dokumentacji SZBI.

MAJ 2019:

27.05.2019 - Prezentacja przez Wykonawcę firmę SoftBlue wyników II Fazy przygotowania oprogramowania systemowego ADE wraz z pokazem wytworzonej i działającej części systemu ADE (w zakresie: Portal Jednostki, Portal Archiwisty).

07.05.2019 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja pomieszczeń serwerowni, dostawa montaż i konfiguracja urządzeń niezbędnych do zapewnienia odpowiednich parametrów środowiskowych oraz stabilnej pracy systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/modernizacja-pomieszczen-serwerowni-dostawa-montaz-i-konfiguracja-urzadzen-niezbednych-do-zapewnienia-odpowiednich-parametrow-srodowiskowych-oraz-stabilnej-pracy-systemu-archiwum-dokumentow-elektronicznych.html

06-08.05. 2019 - Audyt zamykający wdrożenie SZBI w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

KWIECIEŃ 2019:

11.04.2019 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę, dostawę, montaż i konfigurację infrastruktury niezbędnej do uruchomienia systemu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17700

10.04.2019 - Skierowanie propozycji współpracy do Producentów systemów EZD w zakresie integracji systemów EZD z systemem ADE.

09.04.2019 - Prezentacja przez Wykonawcę firmę SoftBlue wyników I Fazy przygotowania oprogramowania systemowego ADE wraz z pokazem wytworzonej i działającej części systemu ADE (Portal Administratora).

04-05.04.2019 - Szkolenie dla pełnomocników Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Archiwach Państwowych.

01-03.04.2019 - Przegląd zarządzania SZBI w NDAP, NAC i Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

01.04.2019 r. - Zakończenie prac nad projektem graficznym systemu ADE.

MARZEC 2019:

29.06.2019 – Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w NAC – osiągnięcie Kamienia Milowego nr 3.

21-22.03.2019 r. - Szkolenie dla przedstawicieli archiwów państwowych w ramach realizacji zadania wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowychpn.: „Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06. Audytor wewnętrzny (ISO 27001)”.

LUTY 2019:

21-22.02.2019 - Szkolenie dla przedstawicieli archiwów państwowych w ramach wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych.

15.02.2019 - Przygotowanie przez Wykonawcę, firmę Transparent, księgi znaku dla systemu ADE.

05.02.2019 - Zatwierdzenie ostatecznej wersji logo dla systemu ADE.

01.02.2019 - Spotkanie warsztatowe z Wykonawcą projektu graficznego systemu ADE, przedstawienie wstępnych propozycji logo dla systemu ADE.

STYCZEŃ 2019:

23.01.2019 – Zawarcie umowy z Wykonawcą SoftBlue S.A., dot. wytworzenia i wdrożenia oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

22.01.2019 – Zawarcie umowy z Wykonawcą Transparent Paulina Naumenko, dot. przygotowania projektu graficznego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

15-18.01.2019 – Audyt zasadniczy dot. przygotowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przeprowadzony przez Wykonawcę w siedzibie NDAP, NAC i AP Bydgoszcz.

03.01.2019 - Spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie integracji systemu ADE z systemem EZD PUW / EZD RP.

GRUDZIEŃ 2018:

17.12.2018 - Ogłoszenie zapytania ofertowego na Przygotowanie projektu graficznego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE).

14.12.2018 - Warsztaty dotyczące przygotowania strategii informacyjno-promocyjnej dla projektu ADE zorganizowane przez Wykonawcę Ideo Force dla wskazanych pracowników NDAP.

11-17.12.2018 – Audyt zerowy dot. przygotowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przeprowadzony przez Wykonawcę w siedzibie NDAP, NAC i AP Bydgoszcz.

07.12.2018 - Zakończenie prac nad makietami systemu ADE – osiągnięcie Kamienia Milowego nr 2.

03.12.2018 - Badania sprawdzające UX na makietach systemu ADE dla przedstawicieli archiwów i jednostek. W badaniach wzięli udział przedstawiciele:

- dla Portalu Administracyjnego: NAC, NDAP;

- dla Portalu Archiwisty: AP Warszawa, AP Kielce, NAC;

- dla Portalu Jednostek: UM Warszawa, Ministerstwo Cyfryzacji.

LISTOPAD 2018:

30.11.2018 - Podpisanie umowy z Wykonawcą Ideo Force sp. z o.o., na Przygotowanie strategii promocyjno-informacyjnej dla projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

22 – 23.11.2018 - W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyły się warsztaty „Wstęp do przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem  informacji – SZBI” w których uczestniczyli wskazani pracownicy NDAP, NAC, AP Bydgoszcz i AP Toruń.

08.11.2018 - Ogłoszenie zapytania ofertowego na Przygotowanie strategii promocyjno-informacyjnej dla projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

PAŹDZIERNIK 2018:

31.10.2018 - Podpisanie umowy z Wykonawcą, SoftBlue S.A., wyłonionym w toku postępowania na „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych”.

29.10.2018 - Zakończył się etap badań potrzeb użytkowników systemu ADE zaplanowanych w fazie projektowania systemu. W ramach badań odbyło się 12 spotkań, w których udział wzięło 32 badanych, w tym 16 przedstawicieli archiwów państwowych i 16 przedstawicieli jednostek przekazujących materiały archiwalne. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Na podstawie analizy biznesowej oraz uwag i danych zebranych w trakcie badań użyteczności projektowane teraz będą makiety systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

18.10.2018 - Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych”.

09.10.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników w Warszawie odbyły się dwie ostatnie sesje zogniskowanych wywiadów grupowych i warsztatów partycypacyjnych. W pierwszej z nich wzięli udział przedstawiciele następujących jednostek centralnych: Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Urzędu Patentowego RP, a w drugiej przedstawiciele archiwów: Archiwum Akt Nowych oraz archiwów państwowych z Lublina, Kielc, Bydgoszczy, Łodzi oraz Siedlec.

02.10.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników w Katowicach odbyła się druga sesja zogniskowanych wywiadów grupowych i warsztatów partycypacyjnych. Wzięli w nich udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu Miasta Częstochowa. Oraz Urzędu Miasta Zabrze.

01.10.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników we Wrocławiu odbyły się pierwsze zogniskowane wywiady grupowe i warsztaty partycypacyjne. Wzięli w nich udział przedstawiciele Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

WRZESIEŃ 2018:

21.09.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją".

18, 20.09.2018 – W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników odbyły się cztery sesje wywiadów kontekstowych i obserwacji. Wzięli w nich udział przedstawiciele Narodowego Archiwum w Krakowie oraz archiwów państwowych z Wrocławia (o. Kamieniec Ząbkowicki) oraz Katowic (centrala, o. w Bielsku-Białej).

07.09.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych".

04.09.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników odbyły się pierwsze indywidualne wywiady pogłębione z wytypowanymi pracownikami archiwów państwowych. Wzięli w nich udział przedstawiciele archiwów państwowych z Przemyśla, Nowego Sącza, Białegostoku oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

SIERPIEŃ 2018:

14.08.2018 - Podpisanie umowy z Wykonawcą, Future Processing Sp. Z o.o., wyłonionym w toku postępowania na "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów".

02.08.2018 - Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów".

CZERWIEC 2018:

29.06.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów".

MAJ 2018:

11.05.2018 - Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00) pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Porozumienie.